Mailtracer - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

laatste update 14-05-2024

De volgende voorwaarden regelen het volledige gebruik van Mailtracer (“mailtracer”) website en alle content, diensten en producten beschikbaar op, of via, het Mailtracer domein mailtracer.nl (de “Website”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Mailtracergebruikersbeheerdienst (samen met de Website, de “Diensten”). De Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle hierin opgenomen voorwaarden en alle andere operationele regels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd op deze Website kunnen worden gepubliceerd door Mailtracer (gezamenlijk de “Overeenkomst”).

Gelieve deze Overeenkomst aandachtig te lezen alvorens toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Diensten. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, dan mag u de Diensten niet openen of gebruiken. Indien deze voorwaarden beschouwd worden als een aanbod van Mailtracer, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De Diensten zijn enkel beschikbaar voor personen die minstens 18 jaar oud zijn.

Uw Mailtracer-account

Indien u een account aanmaakt voor de Diensten, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de account en alle andere acties die worden ondernomen in verband met de account. U dient Mailtracer onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Mailtracer is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, met inbegrip van enigerlei schade als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. U moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methodes zijn niet toegelaten. U moet uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het registratieproces te voltooien. U mag bij het gebruik van de Services geen wetten overtreden in uw rechtsgebied. U mag niet meer dan één account aanmaken. Je mag je account niet met anderen delen.

Betaling en verlenging Algemene voorwaarden

Optionele betaalde diensten, zoals extra capaciteit, zijn beschikbaar op de Diensten (dergelijke optionele diensten, een “Upgrade”). Door een Upgrade te selecteren, stemt u ermee in Mailtracer de maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen die voor die Upgrade worden aangegeven (aanvullende betalingsvoorwaarden worden hieronder beschreven). Betalingen worden vooruitbetaald in rekening gebracht op de dag dat u zich aanmeldt voor een Upgrade en dekken het gebruik van die Upgrade voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode, zoals door u verzocht. Upgradevergoedingen worden niet gerestitueerd. Om fraude te voorkomen, kunnen we je account na een upgrade tijdelijk uitschakelen om een handmatige verificatie uit te voeren.

Automatische Verlenging

Tenzij u Mailtracer vóór het einde van de van toepassing zijnde abonnementsperiode op de hoogte stelt dat u een Upgrade wilt annuleren, wordt uw Upgrade-abonnement automatisch verlengd en geeft u ons toestemming om de op dat moment van toepassing zijnde jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor een dergelijke Upgrade (evenals eventuele van toepassing zijnde belastingen) te innen met behulp van een creditcard of ander betalingsmechanisme dat wij voor u in ons bestand hebben.

Mailtracer

Vergoedingen en betalingen door u in te schrijven voor een Mailtracer account, gaat u akkoord met het betalen aan Mailtracer van de maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten zoals gepubliceerd op de Website vanaf het moment dat u zich registreerde voor de Diensten. Toepasselijke vergoedingen worden gefactureerd vanaf de dag dat uw betaalde account wordt aangemaakt en voorafgaand aan het gebruik van de betaalde Diensten. Uw maandelijks of jaarlijks abonnement wordt automatisch verlengd tenzij u het opzegt. Mailtracer behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden en vergoedingen te wijzigen na dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief belastingen. Mailtracer kan het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor een lopend abonnement wijzigen indien wij wettelijk verplicht zijn nieuwe belastingen te innen.

Annuleringen en terugbetalingen

Mailtracer verstrekt geen terugbetalingen aan gebruikers die om annulering van Diensten verzoeken, ongeacht de reden voor het verzoek. U kunt uw account op elk moment annuleren via e-mail aan Mailtracer of in de sectie Instellingen van het dashboard van uw account. Indien u betaalde Diensten annuleert, wordt de annulering van kracht op het einde van uw huidige facturatieperiode. Daarna zal Mailtracer ophouden u te factureren voor betaalde diensten en uw betaalde account uitschakelen.

Ondersteuning

De Diensten omvatten toegang tot e-mailondersteuning. “Ondersteuning per e-mail” betekent de mogelijkheid om te allen tijde verzoeken om technische ondersteuning per e-mail in te dienen (met redelijke inspanningen van Mailtracer om binnen drie werkdagen te antwoorden) met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Alle ondersteuning van Mailtracer zal worden verleend in overeenstemming met de standaardpraktijken, procedures en beleidslijnen van Mailtracer.

Marketing

Door een account aan te maken, verleent u Mailtracer een eeuwigdurende wereldwijde licentie om de naam en logo('s) van uw onderneming te gebruiken met als enig doel de marketing- en verkoopinspanningen van Mailtracer, zoals het vermelden van u als klant van Mailtracer op de Website. U kan deze licentie op elk ogenblik herroepen door Mailtracer hiervan via e-mail op de hoogte te brengen.

Inbreuk op het auteursrecht

Zoals Mailtracer anderen vraagt haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert zij de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u van mening bent dat materiaal dat zich bevindt op of gelinkt is aan Mailtracer uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd Mailtracer hiervan op de hoogte te stellen. Mailtracer zal reageren op al dergelijke kennisgevingen, inclusief zoals vereist of gepast door het schendende materiaal te verwijderen of alle links naar het schendende materiaal uit te schakelen. Mailtracer zal de toegang van een bezoeker tot en het gebruik van de Diensten beëindigen indien, onder gepaste omstandigheden, wordt vastgesteld dat de bezoeker een recidivist is van de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Mailtracer of anderen.

Intellectuele Eigendom

Mailtracer draagt geen intellectuele eigendommen van Mailtracer of derden aan u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendommen zullen (tussen partijen) uitsluitend bij Mailtracer blijven. Mailtracer, het Mailtracer logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's gebruikt in verband met Mailtracer, of de Diensten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Mailtracer of licentiegevers van Mailtracer. Andere handelsmerken, dienstmerken, grafische voorstellingen en logo's die in verband met de Diensten worden gebruikt, kunnen de handelsmerken van andere derden zijn. Uw gebruik van de Diensten verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van Mailtracer of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Gebruikslicentie

Onder deze licentie mag u niet:

  • Een gelijkaardige of concurrerende dienst bouwen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mailtracer.

  • Op enigerlei wijze de toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving te schenden (inclusief, zonder beperking, wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar NL of andere landen).

  • Minderjarigen op enigerlei wijze exploiteren, schaden of proberen te exploiteren of schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.

  • Verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan deze Overeenkomst.

  • Zich uit te geven of te trachten zich uit te geven voor Mailtracer, een werknemer van Mailtracer, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, door gebruik te maken van e-mailadressen verbonden aan één van de voorgaande).

  • U te engageren in enig ander gedrag dat het gebruik of genot van de Website van iemand beperkt of verhindert of dat, zoals door ons bepaald, Mailtracer of gebruikers van de Website kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Mailtracer behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Mailtracer zal U minstens vijftien (15) dagen vóór de datum waarop de bijgewerkte versie van deze Overeenkomst van kracht wordt, schriftelijk op de hoogte brengen van belangrijke updates, tenzij dergelijke belangrijke updates het gevolg zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving. Voor kleine wijzigingen zal Mailtracer de hierboven vermelde “laatst bijgewerkt”-datum aanpassen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Diensten na de bekendmaking van wijzigingen aan deze Overeenkomst houdt aanvaarding in van deze wijzigingen. Mailtracer kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Diensten (met inbegrip van de vrijgave van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die u verstrekt aan Mailtracer of waartoe u toegang krijgt via de Mailtracer website of Mailtracer integraties bij het gebruik van de Diensten zijn onderworpen aan het Privacyverklaring van Mailtracer dat beschikbaar is op https://mailtracer.nl/privacy, en de Overeenkomst inzake Gegevensverwerking. De Gegevensverwerkingsovereenkomst is door deze verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst.

Voor alle persoonlijke gegevens, zoals namen, professionele e-mailadressen, functietitels, URL's van sociale netwerken of professionele telefoonnummers waartoe je toegang hebt of die je verkrijgt bij het gebruik van de Diensten, (i) blijf je een onafhankelijke Beheerder zoals gedefinieerd onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming, 2016; (ii) bepaal je individueel de doeleinden en middelen van de verwerking ervan; en (c) voldoe je aan de verplichtingen die op je van toepassing zijn onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens.

Beëindiging

Mailtracer kan uw toegang tot alle of een deel van de Diensten op elk ogenblik beëindigen, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. In het geval van een betaalde account zal Mailtracer het ongebruikte deel van uw vooruitbetaalde abonnementsbedrag binnen dertig (30) dagen terugbetalen, wat zal worden gestort op dezelfde betalingsmethode die u gebruikte om de account te openen.

Indien u deze Overeenkomst wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Diensten.

Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Artikel 7, 12, 13 en 15.

Afwijzing van garanties

De Diensten worden geleverd “zoals ze zijn”. Mailtracer en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Mailtracer, noch haar leveranciers en licentiegevers garanderen dat de Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico content of diensten downloadt van of anderszins verkrijgt via de Diensten.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Mailtracer, of haar leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze Overeenkomst op grond van een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de kosten van aanschaf voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor enig bedrag dat hoger is dan de vergoedingen die door u aan Mailtracer zijn betaald onder deze Overeenkomst gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. Mailtracer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging te wijten aan zaken buiten of niet binnen hun redelijke controle. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Algemene vertegenwoordiging en garantie

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Diensten in strikte overeenstemming zal zijn met het Mailtracer Privacyverklaring, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief, zonder beperking, alle lokale wet- en regelgeving in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare content, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft) en (ii) uw gebruik van de Diensten geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden of deze rechten onrechtmatig zal aanwenden.

Vrijwaring

U stemt ermee in Mailtracer, haar contractanten, haar licentiegevers en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen en onkosten, met inbegrip van de honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw schending van deze Overeenkomst.

Toepasselijk recht

Alle aangelegenheden met betrekking tot de Website en deze Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval, met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van Nederland, zonder effect te geven aan een keuze of conflict van wettelijke bepalingen of regels (van de gemeente Amsterdam).

Contact informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyvoorwaarden, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

info@mailtracer.nl

Develop Dojo B.V.

Ceintuurbaan 179-1
1073 EK, Amsterdam
Nederland

KvK-nummer: 91654351